Em là nhà bác học MOD APK 1.17.2

Em là nhà bác học MOD APK 1.17.2

Description of Em là nhà bác học Apk mod free download for android

Em là nhà bác học APK (MOD, Unlimited) for android

Mod Download id (com.qastudios.emlanhabachoc)

NỘI DUNG:
——————
Mục tiêu của trò chơi là di chuyển đến ô Bác Học. Người đến ô Bác Học đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Game có 2 chế độ chơi là Cổ Điển và Cải Tiến.

Ở chế độ Cổ Điển, người chơi chỉ tung xúc sắc để lựa chọn ô nghề sẽ đến. Các ô nghề khi tung xúc sắc sẽ không bị xáo trộn thứ tự.

Ở chế độ Cải Tiến, người chơi được sử dụng 6 loại thẻ để thay đổi kết quả tung xúc sắc. Các ô đích sẽ có thêm ô Khóa và Quà Tặng. Các loại thẻ trong chế độ Cải Tiến gồm: Cản Trở, Khóa Ô, May Mắn, Tung Lại, Lựa Chọn. Ở Lại.

– Thẻ Cản Trở: khi dùng thẻ này, bạn được chọn một người chơi khác. Người chơi này sẽ bị mất lượt ở lần chơi kế tiếp.

– Thẻ Khóa Ô: khi dùng thẻ này, người chơi khác không thể tiến đến ô bạn đang đứng. Thẻ chỉ có hiệu lực trong một lượt chơi.

– Thẻ May Mắn: người chơi tung lại xúc sắc, nếu tung được 6 sẽ được lựa chọn ô muốn đến. Nếu kết quả khác 6 sẽ lấy kết quả cũ.

– Thẻ Tung Lại: khi dùng thẻ này, kết quả tung xúc sắc sẽ bị hủy bỏ. Người chơi tung lại xúc sắc và lấy kết quả mới.

– Thẻ Lựa Chọn: người chơi tung xúc thêm một lần nữa. Sau đó lựa chọn giữa kết quả tung xúc sắc cũ và kết quả mới.

– Thẻ Ở Lại: khi dùng thẻ này, kết quả tung xúc sắc sẽ bị hủy bỏ. Người chơi sẽ ở lại ô đang đứng.

Trên bàn cờ sẽ có các ô Khóa. Các ô Khóa được tạo ra bởi người chơi và bởi luật chơi. Ô Khóa do người chơi tạo ra sẽ được mở khi người chơi đó đến lượt tung xúc sắc của mình. Ô Khóa do chương trình tạo ra sẽ được tự động mở sau số lượt chơi nhất định, tùy theo độ ưu tiên của ô. Khi người chơi tung được vào lựa chọn Quà Tặng, người chơi sẽ tung xúc sắc để lựa chọn 1 trong 6 loại thẻ. Khi người chơi tung vào lựa chọn Khóa, người chơi sẽ giữ nguyên vị trí hiện tại của mình.

TÍNH NĂNG:
——————
+ Chơi nhiều người trên cùng một máy hoặc chơi với AI.
+ Chọn lựa nhiều nhân vật.
+ Lưu lại bảng kỷ lục của người chơi.

CREDIT:
——————
+ Game sử dụng thư viện LibGDX, Universal Tween Engine.
+ Game có sử dụng ảnh và ý tưởng từ freepik.com, imgkid.com, dreamstime.com, freevector.com, vecteezy.com, vectoropenstock.com, vectorportal.com.
+ Game có sử dụng âm thanh từ freesound.org, Worm Armageddon.
+ Cảm ơn Xon Mai đã giúp đỡ thực hiện game này.

FAN PAGE:
——————
+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps
+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
CONTENT:
——————
The objective of the game is to move to the junior level. Uncle School who came first cell will be the winner. The game has 2 game modes are Classical and Improvement.

In Classic mode, players roll dice just to choose vocational box will come. The craft when launching a dice box will not be disturbed order.

Improvement Mode, players used 6 cards to change the outcome of a dice roll. The target cell will have additional locks and Gifts. The cards in the mode Improvements include: Constraints, Lock Box, Lucky, Lai Tung, Choice. Stay.

– May hamper: when using this tag, you selected another player. The player will forfeit the next game at times.

– Card Lock Box: when using this card, the other players can not go to the box you are standing. Card is valid only in an innings.

– Chance Cards: players toss the dice, if launched will be selected 6 cell wants to. If other results will take results 6 old.

– Card Tung Lai: when using this tag, roll dice result will be canceled. Players roll the dice and get new results.

– Select a card: players came into contact again. Then choose between the old dice roll results and new results.

– Card Stay: when using this card, toss dice results will be canceled. Players will stay standing box.

On board will be the key boxes. The lock box is created by the player and by the rules of the game. O Locks created by players will be opened when that player’s turn your dice roll. O Locks created by the program will automatically open after a certain number of plays, depending on the priority of the cell. When the players came into the selection Gifts, players will roll dice to choose 1 of 6 cards. When the players came on choosing Lock, players will retain their current positions.

FUNCTION:
——————
+ Play multiple people on the same computer or play against AI.
+ Select multiple characters.
+ Save record player’s table.

CREDIT:
——————
+ The game uses the library LibGDX, Universal Tween Engine.
+ Game that uses images and ideas from freepik.com, imgkid.com, dreamstime.com, freevector.com, vecteezy.com, vectoropenstock.com, vectorportal.com.
+ Game has used audio from freesound.org, Worms Armageddon.
+ Thank Xon Mai helped implement this game.

FAN PAGE:
——————
+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps
+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
v1.18
+ Cập nhật framework mới nhất.

v1.17.2
+ Thêm Firebase Crashlytics.
+ Giới thiệu game mới: Dr. Virus.

v1.17.1
+ Giới thiệu game mới: Minesweeper Retro.

v1.17
+ Giới thiệu game mới: LINES 98.
+ Cập nhật framework mới.
+ Yêu cầu tối thiểu Android 4.1.2.

v1.16.2
+ Cập nhật framework mới.

v1.16.1
+ Giới thiệu game mới: Robocon Quest.

v1.16
+ Fix lỗi.
+ Update lên framework mới nhất.

v1.15.2
+ Giới thiệu game mới.

v1.15.1
+ Fix lỗi khi thoát game.

v1.15
+ Tích hợp crash report.

App Information of Em là nhà bác học free download

App Name Em là nhà bác học
Package Name com.qastudios.emlanhabachoc
Version 1.17.2
Rating ( 409 )
Size 11.6 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2020-03-08
Installs 50,000+
Category Board, Games
Developer