Rocker MOD 2.0.0

Rocker MOD 2.0.0

App Information of Rocker free download

App Name Rocker
Genre Apps, Finance
Size46M
Latest Version2.0.0
Get it On Google Play
UpdateFebruary 25, 2022
Package Namecom.rocker.app
Rating
Installs100,000+

Description of Rocker Apk mod free download for android

Rocker APK (MOD, Unlimited) for android

Mod Download id (com.rocker.app)

Gör som fler än 200 000 andra svenskar och bli en Rocker. Samla din ekonomi i en app utan att byta bank. Nu även med Rocker Touch, vårt biometriska betalkort där du betalar säkert utan PIN-kod oavsett belopp!

Välj ett Rockerpaket:
– Rocker Touch
– Öppna ett sparkonto, sätt in lönen och få ränta från första kronan
– Virtuellt betalkort för online- och mobilbetalningar
– Apple Pay och Google Pay
– Reseförsäkring ingår i våra Plus och Premiumpaket
– Inget valutaväxlingspåslag
– Möjlighet till cashback på dina köp
– Ansök om kontokredit, Rocker Extra* som du kan använda för att fylla på kortet.
– Betala långsammare och flytta fram köp.

Koppla dina banker och kort för att få en samlad koll på din ekonomi:
– Splitta kostnader med vänner och familj
– Sök bland inkomster och utgifter
– Se vad du spenderar dina pengar på
– Tagga köp du vill ha extra koll på
– Skjut upp eller delbetala köp*

Och mycket mer…

Vi erbjuder även lån upp till 300 000 kr.** Hos oss har du möjlighet att samla dina lån och sänka räntan på befintliga lån, krediter eller avbetalningar – självklart har vi prisgaranti!***

Har du frågor eller funderingar har vår grymma support öppet dygnet runt, året om på chatt, mail och telefon.

Rocker, som en bank borde fungera!

*Rocker Extra är en kontokredit. Efter godkänd ansökan kan du överföra pengar från krediten till ditt Rocker Visa-kort eller till ditt bankkonto. Räkneexempel: Kredit på 5 000 kr till 19,95 % nominell rörlig ränta, med en återbetalningstid på 12 månader, med avbetalning om 463 kr/månad, 21,88 % effektiv årsränta. Totalt att återbetala blir 5 557 kr. Varje månad måste du betala tillbaka 3 % (eller minst 50 kr) av det totala kreditbeloppet du nyttjar. Rocker agerar som kreditförmedlare åt Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget.

**Räkneexempel: 100 000 kr i annuitetslån på 8 år med med uppläggningsavgift 398 kr med 7,95 % nominell rörlig ränta, 8,37 % effektiv ränta kostar 1 412 kr/mån (96 ggr). Att återbetala: 135 866 kr inkl. alla avgifter. Betalar du tillbaka hela beloppet inom 14 dagar så bjuder vi på räntekostnader och avgifter. Rocker agerar som kreditförmedlare åt Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget.

***Garantin avser existerande blancolån, kortkrediter, kontokrediter samt avbetalningar som du har. Garantin avser inte medlemslån eller andra typer av lån och krediter som kräver säkerhet. Rockers garanti gäller ner till 4,95 % (nominell ränta) och är giltig för ansökningar som gjorts senast 2022-05-31. Sedvanlig kreditprövning genomförs. Krediterbjudande lämnas endast om du bedöms ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra ditt åtagande. Garantin lämnas under förutsättning att du löser samtliga existerande skulder som lånet avser. Räntespannet är 1,95 % – 19,95 % nominell ränta.
Do as more than 200,000 other Swedes and become a Rocker. Gather your finances in one app without changing banks. Now also with Rocker Touch, our biometric payment card where you pay securely without a PIN code regardless of the amount!

Choose a Rocker package:
– Rocker Touch
– Open a savings account, deposit the salary and receive interest from the first krona
– Virtual debit card for online and mobile payments
– Apple Pay and Google Pay
– Travel insurance is included in our Plus and Premium packages
– No currency exchange surcharge
Opportunity for cashback on your purchases
– Apply for an account credit, Rocker Extra * that you can use to top up the card.
– Pay more slowly and move forward purchases.

Connect your banks and cards to get an overall view of your finances:
– Split costs with friends and family
– Search among income and expenses
– See what you spend your money on
– Tag purchases you want extra control over
– Postpone or partially pay for purchases *

And much more…

We also offer loans up to SEK 300,000. ** With us, you have the opportunity to collect your loans and lower the interest rate on existing loans, credits or installments – of course we have a price guarantee! ***

If you have questions or concerns, our awesome support is open 24 hours a day, all year round via chat, email and phone.

Rocker, as a bank should work!

* Rocker Extra is an account credit. After the application is approved, you can transfer money from the credit to your Rocker Visa card or to your bank account. Calculation example: Credit of SEK 5,000 at 19.95% nominal variable interest, with a repayment period of 12 months, with installments of SEK 463 / month, 21.88% effective annual interest. The total repayment will be SEK 5,557. Each month, you must repay 3% (or at least SEK 50) of the total credit amount you use. Rocker acts as a credit intermediary for the Nordic credit market limited company.

** Calculation example: SEK 100,000 in an annuity loan of 8 years with a set-up fee of SEK 398 with 7.95% nominal variable interest, 8.37% effective interest costs SEK 1,412 / month (96 times). To be repaid: SEK 135,866 incl. all fees. If you pay back the full amount within 14 days, we offer interest costs and fees. Rocker acts as a credit intermediary for the Nordic credit market limited company.

*** The guarantee refers to existing unsecured loans, card credits, account credits and installments that you have. The guarantee does not cover member loans or other types of loans and credits that require security. Rocker’s guarantee applies down to 4.95% (nominal interest) and is valid for applications made no later than 2022-05-31. The usual credit check is carried out. Credit offers are only made if you are judged to have the financial means to fulfill your commitment. The guarantee is provided provided that you settle all existing debts to which the loan relates. The interest rate range is 1.95% – 19.95% nominal interest rate.