Tanca.io MOD 6.5.0

Tanca.io MOD 6.5.0

App Information of Tanca.io – Chấm công, xếp ca và quản lý nhân sự free download

App Name Tanca.io – Chấm công, xếp ca và quản lý nhân sự
Genre Apps, Business
Size46M
Latest Version6.5.0
Get it On Google Play
UpdateMarch 21, 2022
Package Namevn.greenapp.worktrack
Rating 5.0 ( 893 )
Installs50,000+

Description of Tanca.io – Chấm công, xếp ca và quản lý nhân sự Apk mod free download for android

Tanca.io – Chấm công, xếp ca và quản lý nhân sự APK (MOD, Unlimited) for android

Mod Download id (vn.greenapp.worktrack)

Tanca là ứng dụng quản lý nhân sự trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Giải quyết mọi vấn đề nhân sự của công ty bạn. Bắt đầu với Tanca hoàn toàn miễn phí!

Hơn 120.000 nhân viên sử dụng Tanca hàng ngày để quản lý công việc, chấm công, gửi các yêu cầu –phê duyệt văn bản. Tanca sẽ giúp tổ chức của bạn Quản lý công việc, Quản lý Chấm công, Số hóa giấy tờ, Tính lương tự động, Quản lý truyền thông, Quản lý hiệu suất nhân viên.

Sau khi bạn tạo 01 tài khoản trên ứng dụng Tanca để Quản lý, hãy truy cập vào hệ thống quản trị của Tanca tại Website https://tanca.io để truy cập vào hệ thống quản trị. Hệ thống quản trị sẽ giúp bạn quản lý chi tiết hơn.

CÁCH TANCA HỖ TRỢ CHO QUẢN LÝ
– Gửi các thông báo, chính sách, quy định, văn bản xuống nhân viên
– Quản lý ca làm, sắp xếp ca làm, đổi ca làm cho nhân viên
– Quản lý vào/ra, vị trí của nhân viên trên bản đồ
– Phê duyệt các yêu cầu nghỉ phép, tăng ca, thanh toán, xin điều chỉnh chấm công…
– Quản lý công việc của mình, công việc của nhóm, giao việc và đốc thúc tiến độ thực hiện
– Quản lý hồ sơ nhân viên, thông tin liên hệ khi cần thiết
– Quản lý hiệu suất nhân viên qua hệ thống KPI và OKR
– Quản lý được hệ thống tuyển dụng để thu hút nhân tài
– Các báo cáo tức thời cho phép nắm toàn bộ tình hình nhân sự của công ty

CÁCH TANCA HỖ TRỢ CHO NHÂN VIÊN
– Chấm công bằng điện thoại thông qua Wifi, GPS hoặc nhận diện khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo
– Chấm công qua Camera Trí tuệ nhân tạo
– Nắm lịch công việc của mình. Có thể yêu cầu đổi ca làm việc, đăng ký ca cho tuần tiếp theo.
– Quản lý lịch sử chấm công, số công hoặc thời gian làm việc
– Gửi Xin nghỉ phép, tăng ca, thanh toán, tạm ứng, điều chỉnh giờ chấm công…
– Nắm các công việc được quản lý giao hàng ngày, tạo các công việc của riêng cá nhân mình
– Quản lý số phép còn
– Xem phiếu lương trên điện thoại
– Thiết lập cảnh báo nhắc nhở quên chấm công

SỬ DỤNG TANCA MIỄN PHÍ!
Khi bạn đăng ký Tanca bạn có thể trải nghiệm mọi tính năng của Tanca và không giới hạn thời gian trải nghiệm. Tanca sẽ giúp cho tổ chức của bạn tối ưu hóa được hiệu suất, tiết kiệm được chi phí, thời gian, tiền bạc và thúc đẩy tính minh bạch trong công ty bạn. Tanca đã triển khai trên 16 lĩnh vực kinh doanh khác nhau và tối ưu hóa cho việc quản trị 16 lĩnh vực này.
Tanca được sử dụng bởi các công ty hàng đầu như Shopee, Vietjet Air, Vinhomes, Đất Xanh, Kingcoffee…
———————————————————————–
Hotline: (+84) 0899.1999.54
Email: support@tanca.io
Fanpage: http://facebook.com/tancaapp
Website: https://tanca.io
BambooHR is Vietnam’s leading online human resource management application. Solve all HR issues of your company. Getting started with BambooHR is free!

More than 120,000 employees use BambooHR every day to manage tasks, schedule time, send requests – approve documents. BambooHR will help your organization with Job Management, Attendance Management, Document Digitalization, Automatic Payroll, Communication Management, Employee Performance Management.

After you create 01 account on BambooHR application to manage, please access the administration system of BambooHR at Website https://tanca.io to access the administration system. Administration system will help you with more detailed management.

HOW TANCA SUPPORT FOR MANAGERS
– Send notices, policies, regulations and documents to employees
– Manage work shifts, arrange work shifts, change shifts for employees
– Manage entry / exit, employee’s location on the map
– Approve requests for leave, overtime, payment, timekeeping adjustment …
– Manage your work, team work, assign work and accelerate implementation
– Manage employee records, contact information as needed
– Employee performance management through KPI and OKR systems
– Manage the recruitment system to attract talent
– Instant reports allow you to fully grasp the company’s personnel situation

HOW TANCA SUPPORT EMPLOYEES
– Check attendance by phone via Wifi, GPS or face recognition with artificial intelligence
– Attendance via Artificial Intelligence Camera
– Keep track of your work schedule. Shifts or shift registration may be requested for the following week.
– Manage timekeeping history, attendance count or work time
– Submit Application for leave, overtime, payment, advance, adjustment of time and attendance …
– Take control of daily delivery tasks, create your own jobs
– Manage the number of remaining spells
– View pay stubs on the phone
– Set up reminder alert for attendance

USE TANCA FOR FREE!
When you sign up for BambooHR you can experience all the features of BambooHR and experience unlimited time. BambooHR will help your organization optimize performance, save costs, time, money and promote transparency in your company. BambooHR has deployed over 16 different business areas and is optimized for the governance of these 16 areas.
BambooHR is used by leading companies such as Shopee, Vietjet Air, Vinhomes, Dat Xanh, Kingcoffee …
————————————————– ———————
Hotline: (+84) 0899.1999.54
Email: support@tanca.io
Fanpage: http://facebook.com/tancaapp
Website: https://tanca.io
– Tối ưu hoá tính năng chụp ảnh.
– Tối ưu hoá ứng dụng và sửa lỗi.